Analiza zgodności działań klienta z wymaganiami przepisów BHP

Usługa oceny zgodności działań klienta z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy realizowana jest w następujących po sobie etapach:
- identyfikacja przepisów prawnych z zakresu BHP, które dotyczą prowadzonej przez naszego klienta działalności;
- kontrola zgodności postępowania, zapisów, dokumentów, instrukcji i procedur z wymaganym stanem prawnym;
- identyfikacja niedomagań oraz niezgodności BHP w firmie naszego klienta;
- przygotowanie szczegółowego raportu wraz ze wskazaniami roboczymi dla osoby odpowiedzialnej za nadzór nad BHP;
- asekuracja i kontrola w trakcie realizacji procesu usuwania niedomagań i niezgodności;
Z naszego doświadczenia i zrealizowanych audytów wynika, iż pomimo nadzoru osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy /specjalistów ds. BHP/, istnieją poważne rozbieżności i niedociągnięcia skutkujące karami finansowymi oraz wyrokami karnymi w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych.