Realizacja audytów i kontroli zleconych przez klienta

Usługa realizacji celowych audytów i kontroli jest prowadzona przez nas w przypadku, gdy:
- powiązania kapitałowe, rodzinne, towarzyskie;
- istnienie i działalność nieformalnych grup pracowniczych;
- lokalizacja siedzib/oddziałów firmy;
- brak czasu osób odpowiedzialnych za monitoring i kontrolę;
- historia firmy klienta;
- zasady funkcjonowania firmy klienta;
- utrata zaufania do partnerów i współpracowników;
- funkcjonujące zasady/procedury postępowania;
- istniejący w firmie klienta marazm;
uniemożliwiają realizację takiej kontroli w sposób wewnętrzny. Na życzenie naszego klienta realizujemy kontrolę/audyt w wybranym dziale lub pionie organizacyjnym firmy. Kontrola taka realizowana jest w oparciu o wcześniej zdefiniowane z klientem kryteria i dotyczyć może zarówno samych procesów, jaki i osób w nich uczestniczących. W przypadku monitorowania procesów ocenie najczęściej podlega:
- czas ich realizacji;
- zgodność ich przebiegu z ustalonymi zasadami i procedurami postępowania;
- ich skuteczność i efektywność;
- zasadność ich realizacji w formie, w jakiej są prowadzone;
Natomiast w przypadku kontroli pracowników najczęściej oceniane są ich:
- predyspozycje do wykonywania powierzonych zadań;
- zaangażowanie w wykonywaną pracę;
- wymagana wiedza i umiejętności;
- punktualność realizacji zleconych zadań;
Każdy zrealizowany przez nas audyt kończy się pisemnym podsumowaniem stanu rzeczywistego, w którym wskazujemy niezbędne do realizacji działania mające na celu eliminację zidentyfikowanych problemów.